Käyttöehdot old

Tulosta käyttöehtosopimus tästä.

SURVEYPAL -OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Tätä toimitus- ja käyttöoikeussopimusta (”Sopimus”) sovelletaan Surveypal Oy:n (”Toimittaja”) tarjoamaan Surveypal SaaS-ohjelmistoon (”Ohjelmisto”). Ohjelmiston avulla asiakas voi suunnitella ja julkaista kyselylomakkeita sekä analysoida kyselyiden vastauksia. Ohjelmisto soveltuu esim. internetin kautta toteutettaviin asiakastyytyväisyyskyselyihin, työilmapiiritutkimuksiin ja markkinatutkimuksiin näihin kuitenkaan rajoittumatta. Ohjelmisto on kuvattu tarkemmin Surveypal.com -sivuilla. Tilaamalla Ohjelmiston tai rekisteröitymällä Ohjelmiston käyttäjäksi tilaajana oleva yksityishenkilö tai yhteisö (”Asiakas”) sitoutuu tähän sopimukseen.

1. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS JA -VASTUU

1.1 KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Tällä sopimuksella Toimittaja myöntää Asiakkaalle rajoitetun ja määräaikaisen käyttöoikeuden Ohjelmistoon tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja suoritettuja lisenssimaksuja vastaan. Sopimuksen noudattaminen ja lisenssimaksujen suorittaminen ajallaan on edellytys Ohjelmiston käytölle ja käyttämällä Ohjelmistoa Asiakas hyväksyy varauksetta Sopimusehdot. Käyttöoikeuden laajuus riippuu tilatuista palveluista. Käyttöoikeus on voimassa niin kauan, kun sitä koskevat lisenssimaksut on suoritettu ajallaan, eikä käyttöoikeutta ole Toimittajan puolesta lakkautettu Asiakkaan sopimusrikkomuksen, maksulaiminlyönnin tai Sopimuskauden päättymisen vuoksi. Asiakas ei ole oikeutettu luovuttamaan tai siirtämään käyttöoikeutta edelleen tai jälleenmyymään Ohjelmistoa ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Osapuolet voivat erikseen sopia Ohjelmiston käytöstä API -rajapinnan kautta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa käytettäväksi Ohjelmiston käyttöön oikeuttavia tunnuksia tai API -avaimia kolmansien osapuolten hyödyksi ilman Toimittajan kirjallista suostumusta.

1.2 OHJELMISTON KÄYTTÖVÄLINEET

Asiakas hankkii kaikki Ohjelmiston käyttöä varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet omalla kustannuksellaan ja vastaa niiden toimintakunnosta ja tietoturvasta sekä yhteensopivuudesta Ohjelmistoon, ellei tällaista määrittelyä ole erikseen tilattu Toimittajalta. Toimittaja ei vastaa miltään osin Asiakkaan käyttämien laitteiden, muiden ohjelmistojen toiminnasta tai liittymään ja Internet-yhteyksiin liittyvistä seikoista.

1.3 OHJELMISTON KÄYTTÖVASTUU

Edellyttäen, että tämän Sopimuksen ehtoja on noudatettu ja Sopimukseen liittyvät maksut on maksettu, Asiakkaan edustajilla on rajoitettu käyttöoikeus Ohjelmistoon ja sen ohella tarjottaviin lisäpalveluihin. Palvelun tarkoituksena on tarjota Asiakkaalle tarvittavat työkalut kyselyiden laatimiseksi, aiempien kyselyjen muokkaamiseksi ja tulosten analysoimiseksi siten, kun Asiakas parhaaksi näkee.

Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan Ohjelmistoon ja käyttää Ohjelmistoa omalla vastuullaan sekä vastaa Ohjelmiston käytöstä omasta, työntekijöidensä ja oman organisaationsa lukuun käyttöön oikeuttamiensa kolmansien osapuolten osalta. Vaikka Toimittaja olisi tarjonnut Asiakkaalle mallikyselyitä, -pohjia tai muuta materiaalia kyselyjen toteuttamiseksi, vastuu kyselyjen sisältöjen suunnittelusta on kaikissa tilanteissa Asiakkaalla eikä Toimittaja vastaa Asiakkaan suunnittelemien kyselyjen sisällöstä tai niiden tulosten tulkinnasta. Kaikki epäsovinnaiset kyselyt, mukaan lukien rasistiset, herjaavat ja pornografiset, muttei näihin rajoittuen, ovat ehdottomasti kiellettyjä. Toimittajalla on tällöin oikeus poistaa kyselyn tekijän käyttäjätunnus järjestelmästä ja siten estää Ohjelmiston käyttö. Toimittaja ei myöskään vastaa Asiakkaan tekemien kyselyn tulosten oikeellisuudesta. Asiakas vastaa kaikista viranomaisten ja muiden kolmansien tahojen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat tämän Sopimuksen vastaisesta Ohjelmiston käytöstä.

Asiakas vastaa Ohjelmistoon lisäämänsä materiaalin varmuuskopioinnista Ohjelmiston ulkopuolella. Toimittaja varmuuskopioi Ohjelmistoon sisältyvät tiedot aika-ajoin, mutta ei voi taata kaiken Asiakkaan datan varmuuskopioinnin kattavuutta ja toimintaa. Asiakkaan toimien seurauksena Ohjelmistosta tuhoutuneiden tietojen palauttamisesta Asiakkaan pyynnöstä Toimittaja laskuttaa erikseen määrittelemänsä kohtuullisen hinnan riippumatta siitä, onnistuuko Asiakkaan tietojen palauttaminen.

Toimittajalla on oikeus keskeyttää Asiakkaan Ohjelmiston käyttäminen välittömästi, jos asiakas on: a) jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta; b) Asiakas on rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä korjaa menettelyään seitsemän (7) päivän kuluttua kirjallisesta ilmoituksesta; c) Toimittajalla on perusteltu syy olettaa Asiakkaan rikkovan tämän Sopimuksen kohtaa 1.3 Ohjelmiston käyttövastuu tai muuten olennaisesti rikkovan Sopimusehtoja. Toimittajalla on oikeus periä normaalin käytäntönsä mukainen maksu keskeytetyn Ohjelmiston uudelleen kytkemisestä.

1.4 OHJELMISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RAJOITUKSET

Asiakkaalla ei ole oikeutta väittää tai antaa ymmärtää Toimittajan olevan vastuussa kyselyiden sisällöstä tai muusta tämän Sopimuksen mukaan Asiakkaan vastuulle kuuluvasta asiasta. Asiakas ei saa omistusoikeutta Ohjelmistoon tai mihinkään sen osaan. Ohjelmiston tai sen osan kopioiminen, muokkaaminen, takaisinmallinnus tai muu jalostaminen ei ole sallittua. Asiakas ei saa ladata tai yrittää ladata Ohjelmistoa tai sen osaa muilta osin kuin on erikseen sopinut Toimittajan kanssa. Vaikka Asiakas toimisikin vastoin tämän lausekkeen rajoituksia, omistusoikeus Ohjelmistoon, sen osiin tai niiden pohjalta tehtyihin teoksiin säilyy Toimittajalla. Ohjelmistoon luodut kyselyt ja niihin liittyvät vastaukset ja muu materiaali kuuluvat kuitenkin Asiakkaalle.

2. TOIMITUS JA LISÄPALVELUT

2.1 TOIMITUS

Toimittaja toimittaa Asiakkaalle tämän sopimuksen perusteella käyttäjäkohtaiset lisenssit (käyttäjätunnukset) Ohjelmiston käyttämiseksi kohtuullisessa ajassa Sopimuksen solmimisen jälkeen, ellei toimitusajasta ole tehty nimenomaista sopimusta. Asiakkaan tulee tarkistaa Ohjelmiston toimivuus välittömästi sen toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas ole kirjallisesti reklamoinut havaitsemistaan puutteista Toimittajalle kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta.

Asiakkaalle ei toimiteta kopiota Ohjelmistosta eikä asiakas voi ladata Ohjelmistoa käyttäjien laitteille, vaan Asiakas saa lisenssin käyttää Ohjelmistoa Toimittajan palvelimilta Asiakkaan laitteilla ja/tai yhdessä Asiakkaan laitteille asennettavien ohjelmien kanssa. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun Asiakas on saanut Ohjelmiston käytön mahdollistavat käyttäjätunnukset haltuunsa ja Surveypal on suorittanut tarvittavat toimet Ohjelmiston käyttämiseksi.

Käyttäjätunnuksia hallitaan Toimittajan ja Asiakkaan toimesta Asiakkaan toiveiden mukaan. Asiakkaan tulee ylläpitää ajantasaista listaa Ohjelmiston käyttöön oikeutetuista henkilöistä ja omalta osaltaan huolehtia, että toimitetut käyttäjätunnukset ovat vain niiden henkilöiden hallussa, jotka ovat oikeutettuja Ohjelmiston käyttöön tämän sopimuksen perusteella. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa jakaa useamman käyttäjän kesken ja Asiakas vastaa siitä, että kukin yksittäinen käyttäjätunnus on vain yhden käyttäjän hallussa ja käytettävissä elleivät Osapuolet ole erikseen sopineet yhteiskäyttöratkaisusta.

Asiakas vastaa kaikesta Ohjelmiston käytöstä, joka tapahtuu Asiakkaalle annettujen käyttäjätunnusten kautta. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Toimittajalle välittömästi, mikäli Asiakkaalla on syytä epäillä käyttäjätunnuksen tai salasanan joutuneen luvatta kolmannen osapuolen haltuun. Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan Ohjelmiston toimittamiseen antamalla Toimittajalle riittävät ja oikeat tiedot Ohjelmiston toimittamista varten.

2.2 YLLÄPITO JA TOIMIVUUS

Toimittaja pyrkii varmistamaan Ohjelmiston virheettömän toiminnan. Toimittaja ei kuitenkaan takaa Ohjelmiston virheetöntä tai jatkuvaa toimintaa. Toimittaja korjaa havaitut ja kirjallisesti ilmoitetut olennaiset virheet tai puutteet ilman aiheetonta viivästystä. Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Ohjelmiston tarjoaminen, jos se on välttämätöntä Ohjelmiston, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai tietoliikenteen turvaamiseksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Tällaisista keskeytyksestä ei makseta korvauksia.

Toimittajalla on alan kehitys huomioon ottaen oikeus muuttaa Ohjelmiston toteuttamistapaa ja Ohjelmiston ominaisuuksia. Toimittaja ei ole vastuussa, jos näiden muutosten vuoksi Asiakkaan laitteita tai järjestelmää täytyy säätää tai muulla tavalla mukauttaa tai laitteet tai järjestelmä eivät enää riitä Ohjelmiston käyttämiseen tai Asiakkaan teknisissä laitteissa ilmenee muita seurauksia. Toimittaja ei myöskään vastaa Internet-palveluntarjoajien toimittamissa yhteyksissä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä, katkoksista tms.

2.3 TUKI- JA LISÄPALVELUT JA PÄIVITYKSET

Toimittaja tarjoaa Asiakkaan käyttöön tukipalvelun siten, että Asiakkaan käytettävissä on käyttäjätuki maanantaista perjantaihin kello 9-16, pois lukien arkipyhät. Toimittaja pyrkii vastaamaan saapuneihin kyselyihin niin pian kuin mahdollista.

Toimittaja voi tarjota (joko Toimittajan internetsivun kautta tai muulla tavoin) käyttäjille lyhyen käyttöönottokoulutuksen sekä muuta koulutusta ja opastusta Ohjelmiston käytöstä riippuen Asiakkaan tilauksen sisällöstä.

Toimittaja on oikeutettu tuhoamaan kaiken Asiakkaan Ohjelmistoon sisältyvän datan kuusikymmentä (60) päivää Asiakkaan Ohjelmiston käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. Henkilötietojen palautus- ja tuhoamiskäytännöt sopimuksen päättyessä on määritelty henkilötietojen käsittelyä koskevassa sopimuksessa. Asiakas voi pyytää Toimittajaa pidentämään Asiakkaan datan varastointiaikaa ilmoittamalla siitä Toimittajalle ja suorittamalla siihen liittyvän Toimittajan kanssa erikseen sovittavan säilytysmaksun.

2.4 TEKNISET VAATIMUKSET

Ohjelmisto toimii Internetissä yleisimmillä Internet-selaimilla. Käyttö edellyttää ajan tasalla olevan käyttöjärjestelmän käyttämistä. Ohjelmiston, tietotekniikan ja internetstandardien kehittyessä Ohjelmiston toimivuus saattaa edellyttää Asiakkaalta omien järjestelmiensä päivittämistä, jotta Ohjelmisto toimii kunnolla. Nämä päivitykset ovat Asiakkaan vastuulla eikä päivitysapu kuulu Ohjelmiston hintaan, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu Osapuolten kesken.

2.5 LAATU, TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

Toimittaja vastaa siitä, että kaikki Ohjelmisto ja lisäpalvelut tarjotaan sopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla. Toimittaja vastaa siitä, että Ohjelmisto ja tekninen alusta ovat niin tietoturvaltaan kuin muutenkin yleisen teknisen kehityksen tasalla, ja Toimittaja noudattaa voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Kuvaus Toimittajan teknisistä ja organisatorisista tietoturvatoimista on saatavilla pyydettäessä. Toimittaja vastaa siitä, että Ohjelmistoon tallennettuja tietoja käsittelevät vain teknisen toteutuksen kannalta tarpeelliset henkilöt.

Ohjelmistossa käytetään evästeitä ja muista vastaavia tekniikoita palvelun edelleen kehittämistä varten. Evästeistä liittyvistä kysymyksistä saa lisätietoa osoitteesta: https://surveypal.fi/cookie-policy

2.6 MUUTOKSET OHJELMISTOON TAI SEN KÄYTTÖEHTOIHIN

Toimittajalla on oikeus muuttaa Ohjelmistoa siten, kun se katsoo tarpeelliseksi Ohjelmiston kehittyessä. Toimittajalla ei ole velvollisuutta muokata, laajentaa tai säilyttää Ohjelmiston yksittäisiä ominaisuuksia tai sen tarjoamia palveluita.

Mikäli Toimittaja tekee merkittäviä toiminnallisuuksia poistavia tai heikentäviä muutoksia Ohjelmistoon tai palveluihin, Toimittaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista ja niiden voimaantulopäivästä Asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli muutos vaikuttaa olennaisella tavalla Asiakkaan Ohjelmiston käyttöön, Asiakkaalla on oikeus kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa muutoksen julkistamisesta ilmoittaa Toimittajalle, ettei hän hyväksy muutosta ja irtisanoa Sopimus päättymään silloin voimassa olevan sopimuskauden loppuun, tai muutoin Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen.

3. HINNAT JA MAKSUEHDOT

3.1 HINNAT

Ohjelmiston ja palveluiden lisenssihinta sovitaan erikseen. Toimittajalla on oikeus tarkistaa hintoja ilmoittamalla siitä vähintään kahta kuukautta ennen sopimuskauden loppumista asiakkaalle. Mikäli asiakas ei hyväksy hintojen muutosta, sillä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään sopimuskauden loppuun. Tällöin vanhaa hintaa sovelletaan sopimuksen päättymiseen saakka. Lainsäädännöstä, viranomaisten määräyksistä ja muista vastaavista syistä johtuvat hinnankorotukset astuvat kuitenkin voimaan välittömästi korotusten voimaantulosta alkaen. Kulloinkin voimassa olevia hintoja sovelletaan mahdollisiin asiakkaan pyynnöstä tehtäviin sopimuksen muutoksiin tai uusintaan.

3.2 MAKSUEHDOT

Ohjelmiston käyttöoikeusmaksu laskutetaan sopimuskausittain etukäteen kolmekymmentä päivää ennen seuraavan sopimuskauden alkua. Mahdollisista poikkeavista laskutusjaksoista sovitaan kirjallisesti. Suoritetut lisäpalvelut laskutetaan palveluiden tai niiden tulosten tultua suoritetuksi tai luovutetuksi Asiakkaalle. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Huomautukset on esitettävä kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen, ellei muuta ole ilmoitettu laskussa.

3.3 ARVONLISÄVERO

Hintoihin ei sisälly arvonlisävero, ellei kirjallisesti toisin ole sovittu.

4. IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeus, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet liittyen Ohjelmistoon, asiakirjoihin ja muuhun aineistoon sekä näihin tehtyihin muutoksiin, päivityksiin ja uusiin versioihin kuuluvat Toimittajalle ja/tai sen lisenssinantajille. Toimittaja vastaa siitä, ettei Ohjelmisto loukkaa Sopimuksen solmimishetkellä voimassaolevia kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia.

Asiakkaan ja käyttäjien Ohjelmiston avulla tuottaman aineiston osalta oikeudet kuuluvat Asiakkaalle. Asiakas vastaa kaikista vahingoista ja kolmannen osapuolen vaatimuksista, jotka aiheutuvat immateriaalioikeuksien loukkauksesta Asiakkaan Ohjelmistoon tallentaman aineiston osalta.

5. VASTUUT JA VAHINGONKORVAUS

Toimittaja säilyttää ja suojaa Asiakkaan kyselyiden tiedot alan yleisen käytännön mukaisesti. Toimittaja ei vastaa kuitenkaan tietojen tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai niiden päätymisestä kolmansien osapuolten käsiin esimerkiksi kolmannen osapuolen toimien tai rikollisen tietomurron seurauksena. Toimittaja ei myöskään miltään osin vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen, kuten palvelimentarjoajan toiminnan keskeytymisestä. Toimittaja ei miltään osin vastaa sopimuksen perusteella aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, lukuun ottamatta vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Toimittajan vastuu Ohjelmiston toimivuudesta rajoittuu Ohjelmistossa olevan virheen korjaamiseen kohtuullisessa ajassa Toimittajan saatua siitä ilmoituksen eikä Asiakas ole oikeutettu rahalliseen korvaukseen Ohjelmiston toimimattomuudesta aiheutuneesta vahingosta.

Toimittajan kokonaisvastuu kaikista Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista on rajoitettu aina enintään viiteenkymmeneen (50) prosenttiin Asiakkaan Ohjelmistosta maksamasta hinnasta korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa edeltäneen viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana.

6. REFERENSSILUPA

Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa referenssinä viestinnässään. Asiakkaalla on oikeus antaa tarkentavia ohjeita logonsa käytöstä ja Toimittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.

Toimittaja voi myös lisätä Ohjelmiston avulla luotuihin kyselyihin, niiden e-mail ilmoituksiin tai muuhun materiaaliin viittauksia Toimittajaan (kuten: ”powered by www.surveypal.fi”).

7. HENKILÖTIEDOT

Asiakas toimii Ohjelmistoa käyttäessään siinä käsiteltävien henkilötietojen osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (”Asetus”) mukaisena henkilötietorekisterin rekisterinpitäjänä. Mikäli Ohjelman avulla tehdyissä kyselyissä kerätään niihin osallistuvien vastaajien henkilötietoja, on Asiakas kyselyn tekijänä velvollinen antamaan vastaajille voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedot kerättyjen tietojen käytöstä. Toimittaja toimii Asiakkaan henkilötietorekisterin osalta Asetuksen mukaisena henkilötietojen käsittelijänä Asiakkaan lukuun. Asiakas ja toimittaja sitoutuvat sopimaan Asiakkaan henkilötietojen käsittelystä tarkemmin erillisellä henkilötietojen käsittelysopimuksella.

Ohjelmiston ylläpitämiseksi Toimittaja pitää tunnuksista ja Asiakkaista rekisteriä, jonka osalta Toimittaja on Asetuksen mukainen rekisterinpitäjä. Toimittaja käsittelee asiakasrekisterinsä tietoja tietosuojaselosteensa (https://surveypal.fi/fi/rekisteriseloste) mukaisesti.

8. LUOTTAMUKSELLISUUS

Asiakkaan kyselyiden kautta kerättyä materiaalia ja sen sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisena ja Toimittaja sitoutuu pitämään tällaisen materiaalin salassa.

Toimittajalla on Ohjelmiston toiminnallisuuden varmistamiseksi rajoitettu pääsy Asiakkaan keräämään dataan. Toimittaja voi lisäksi käyttää palveluista tuotettuja yleisiä ja tunnistamattomia statistiikkatietoja Ohjelmiston ja palvelujen kehittämiseksi ottaen huomioon salassapitoon, henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvapolitiikkaansa liittyvät velvoitteensa.

Toimittaja voi avustaa Asiakkaita joilla on erityisiä tarpeita kyselyiden luottamuksellisuuteen liittyen, mutta Asiakas tiedostaa, että kyselyitä voidaan käyttäjien toimesta jakaa suurelle joukolle vastaanottajia joiden kattava valvonta ei ole mahdollista ja jotka saattavat luovuttaa kyselyiden sisältämiä tietoja kolmansille osapuolille. Asiakkaan tulee itse vastata laatimiensa kyselyjen sisällön salassapitoon ja luvattomaan jakamiseen liittyvistä toimista.

9. ILMOITUKSET

Osapuolet voivat lähettää toisilleen tämän Sopimuksen edellyttämiä ilmoituksia sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoituksen vastaanottaja on saattanut toisen osapuolen tietoon kommunikointia varten. Ilmoitus katsotaan toimitetuksi siinäkin tapauksessa, että se ei ole lähettäjästä riippumattomista syistä saavuttanut vastaanottajaa, mikäli lähettäjä on ryhtynyt kohtuullisina pidettäviin toimiin varmistaakseen ilmoituksen toimittamisen.

10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

10.1 SOPIMUKSENVOIMAANTULO JA IRTISANOMINEN

Sopimus tulee voimaan, kun Osapuolet ovat sen kirjallisesti vahvistaneet. Käyttöoikeus ja tämän Sopimuksen voimassaolo uudistuvat ilman Osapuolten eri toimenpiteitä uudeksi samanmittaiseksi sopimuskaudeksi, ellei Toimittaja tai Asiakas irtisano Sopimusta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen käyttöoikeuden voimassaolon päättymistä.

10.2 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Osapuoli voi purkaa tämän sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli toinen Osapuoli ei noudata tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja sopimusrikkomuksella on toiselle Osapuolelle olennainen merkitys ja Osapuoli ei korjaa laiminlyöntiään neljäntoista (14) päivän kuluessa saatuaan tätä koskevan kirjallisen kehotuksen, tai jos toinen Osapuoli asetetaan konkurssiin, yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen menettelyyn tai selvitystilaan taikka todetaan maksukyvyttömäksi. Toimittaja on oikeus purkaa sopimus, jos Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta maksa kohdan 3. mukaista lisenssimaksua.

11. SOPIMUSMUUTOKSET JA SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä kohtuullisessa ajassa ennen muutosten voimaan tuloa Asiakkaalle. Mikäli muutos vaikuttaa olennaisella tavalla Asiakkaan velvollisuuksiin, Asiakkaan tulee kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa muutoksen julkistamisesta ilmoittaa Toimittajalle, ettei hän hyväksy muutosta ja irtisanoa Sopimus päättymään silloin voimassa olevan sopimuskauden loppuun, tai muutoin Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa tätä sopimusta ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Asiakas ei saa siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvoitteita kolmansille osapuolille ilman toisen Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Toimittaja ilmoittaa siirrosta Asiakkaalle. Toimittajalla on lisäksi oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset saatavat kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

12. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta hyväksyttävää ratkaisua kohtuullisessa ajassa, ratkaistaan erimielisyydet Tampereen käräjäoikeudessa.

SURVEYPAL OY